Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 19 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Intensiveren handhavingsactiviteiten 2014

Handhaving is een speerpunt van het kabinet. Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we bij het ministerie van SZW voorstellen ingediend om onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren.

Governance (informatie)beveiliging en privacy

UWV werkt in 2014 aan een passende governancestructuur voor (informatie)beveiliging en privacy. Centraal staat dat gegevensbescherming een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en dienstverlening van UWV.

De loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van werknemers, uitkeringsgerechtigden en pensioenontvangers.

Naar een robuustere loonaangifteketen

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 werken we samen met de Belastingdienst aan een robuustere keten. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden.

Eindadvies programma verbetering

Om de keten van premievaststelling toekomstvast, bestuurbaar en voorspelbaar te maken, zijn via het Programma Verbeteren Premievaststelling diverse verbetermaatregelen gerealiseerd.

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie 2014

In onze polisadministratie zijn 18,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,5 miljoen mensen. We gebruiken de gegevens om uitkeringen vast te stellen en leveren ze ook aan andere partijen. De Belastingdienst gebruikt de gegevens bijvoorbeeld voor de vooraf ingevulde aangifteformulieren voor de loonbelasting.

ICT: versterken samenwerking met externe organisaties

De met de Compacte Rijksdienst ingezette ontwikkeling om ook op ICT-gebied meer samen te werken gaat door. Naast samenwerking bij concrete voorzieningen en processen is er de afgelopen maanden meer aandacht voor de lange termijn, met name voor het gezamenlijk inkopen van voorzieningen.

Expertisecentrum fraudebestrijding

In het kader van het rijksbrede programma voor een compacte overheid werken (semi)overheidsorganisaties samen in een expertisecentrum fraudebestrijding (ook wel: de Antifraudebox).

Belangrijkste gegevensafnemers

UWV levert uit de polisadministratie en uit andere UWV-bronsystemen ook gegevens aan derden. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.

Samenwerking met Belastingdienst

De werking van de loonaangifteketen wordt bepaald aan de hand van een door UWV en de Belastingdienst gezamenlijk opgesteld normenkader. De tabel toont de resultaten over 2013.