Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen.

Aanpak jeugdwerkloosheid 2014

UWV sluit convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Leerwerkloketten 2014

De leerwerkloketten zijn een belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden naar beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en voor de werving van stageplekken.

Ontsluiting werkzoekendenbestand 2014

Het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ heeft tot doel om op regionaal niveau de publiek-private samenwerking vorm te geven, het werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk te maken en de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren.

Sectorplannen 2014

Sectoren stellen sectorplannen op om de werkloosheid terug te dringen. UWV ondersteunt bij zowel de voorbereiding als de uitvoering ervan.

Verbeteren ZW-arborol

Voor mensen zonder werkgever, zoals zieke werklozen en zieke uitzendkrachten, vervult UWV de rol van arbodienst. Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gestegen van 11,8% in 2012 tot 13,2% in 2013.

55-plussers aan de slag

Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Zij komen extra moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In 2013 hebben 20.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk gevonden.

Taskforce Wajong Werkt

UWV zet stevig in op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. Dit doen we door middel van het in maart gestarte initiatief Wajong Werkt, dat ondersteund wordt door prominenten uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen.

Werkgeversservicepunten

Om werkgevers en branches professioneel te kunnen ondersteunen en landelijke brancheafspraken goed te kunnen vertalen naar de regio’s hebben we onze dienstverlening in alle Werkgeverservicepunten branchegericht ingedeeld.

Weekaanleveringen uitzendkrachten

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV per 1 januari 2013 vindt de uitkeringsvaststelling plaats op basis van de gegevens uit de polisadministratie. Hierdoor zijn de weekaanleveringen van uitzendbureaus niet meer nodig.