Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 32 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord is afgesproken is dat werkgevers zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze zogenoemde banenafspraak is vastgelegd in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Partnership UWV en Feyenoord in Jobscorer 2014

UWV en de Stichting Feyenoord Foundation werken sinds 2012 samen in het innovatieve en succesvolle Wajong-project Jobscorer. Met het oog op de komst van de Participatiewet zijn de Stichting Feyenoord Foundation en UWV dit jaar in gesprek gegaan met de gemeente Rotterdam.

Dutch Career Cup 2014

De Dutch Career Cup is een initiatief om samen met 22 clubs uit het betaald voetbal en het amateurvoetbal honderden Wajongers via het voetbal naar een baan te begeleiden. In totaal zijn nu 221 plaatsingen gerealiseerd. Het convenant is verlengd tot 1 mei 2015.

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen.

Aanpak jeugdwerkloosheid 2014

UWV sluit convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Techniekpact 2014

Doel van het Techniekpact is om in 2020 in totaal 90.000 mensen extra in de techniek aan het werk te hebben. Het pact en de eind vorig jaar afgesloten cao Metaal en Techniek en cao Metalektro hebben gezorgd voor een nieuwe impuls.

Leerwerkloketten 2014

De leerwerkloketten zijn een belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden naar beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en voor de werving van stageplekken.

Vorming Werkbedrijven

In de Participatiewet is vastgelegd dat per arbeidsmarktregio een regionaal werkbedrijf wordt opgericht. UWV is in de arbeidsmarktregio’s betrokken bij de oprichting van de regionale werkbedrijven.

Werkgeversservicepunten 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn via de Werkgeversservicepunten 13 landelijke en 133 regionale convenanten afgesloten met werkgevers die langdurig werklozen en Wajongers een kans willen geven.

Sectorplannen 2014

Sectoren stellen sectorplannen op om de werkloosheid terug te dringen. UWV ondersteunt bij zowel de voorbereiding als de uitvoering ervan.