Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Risicobeheersing

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus. De risico’s waarvan in 2013 sprake was, zijn afdoende ondervangen, met uitzondering van de maatregelen die moeten zorgen voor een stabiel werk.nl. Hiervoor worden aanvullende maatregelen getroffen die in augustus 2014 volledig operationeel moeten zijn.

In het UWV jaarplan 2013 voorzagen we als de belangrijkste risico’s:

  • Hogere instroom dan verwacht bij opstellen Jaarplan 2013 De economische crisis heeft geleid tot een verdere stijging van de aantallen uitkeringsaanvragen en werkzoekenden. In 2013 ontvingen we in totaal circa 700.000 aanvragen. We hebben deze stijging opgevangen door in het vierde kwartaal van 2013 in de uitvoering meer capaciteit in te zetten. De hogere instroom is tijdig afgehandeld en begin 2014 was er sprake van een beheersbare situatie.
  • Aanpassing van wet- en regelgeving Het behalen van de taakstellingen in het jaarplan wordt mede beïnvloed door nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving. De versnelde invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft voor UWV de meeste impact. Om de beoogde invoering per medio 2015 te halen, moeten we alle verandercapaciteit op het WW-domein in 2014 hiervoor inzetten. Deze verandercapaciteit hadden we in 2014 voor andere wijzigingen willen gebruiken. Wij hebben in de bestuurlijke overleggen met het ministerie van SZW aangegeven welke veranderingen nu pas later doorgang kunnen vinden. Het gaat hier ook om veranderingen die in 2015 geld hadden moeten opleveren, waaronder mogelijk de automatische recht-, hoogte- en duurberekening in de WW. Onduidelijkheid over de precieze invulling door de sociale partners van de Participatiewet, de Quotumwet en de WW-periode na 24 maanden maken dat dit risico ook in 2014 actueel is.
  • Grote druk op ICT-landschap en (IM) verandercapaciteit Wij voeren achterstallig onderhoud uit in het programma Groot Onderhoud. Daarnaast werken wij aan de stabiliteit van ons ICT-complex. Al deze werkzaamheden hebben grote gevolgen voor onze ICT. Dat geldt ook voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De (versnelde) invoering van de wet Werk en Zekerheid zal in 2014 gedurende 4 kwartalen volledig beslag leggen op de releasecapaciteit van het Werkloosheidswet Ontslagwerkloosheid (WWO)-systeem. Gezien alle veranderingen is er weinig absorptievermogen meer bij UWV om nieuwe aanpassingen in taakstellingen en in wet- en regelgeving op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te voeren.
  • Ontevreden klanten en uitval van klanten door online dienstverlening UWV stapt grotendeels over op online dienstverlening en doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten. Dit ervaart een deel van de klanten mogelijk als een ernstige verslechtering van de dienstverlening. In overleg met het ministerie van SZW heeft UWV een ruimere periode gecreëerd om klanten te laten wennen aan online dienstverlening. Ook is er veel aandacht geweest voor de portal werk.nl die een belangrijke rol speelt in de online dienstverlening. De doorgevoerde verbeteringen hebben geresulteerd in een stabielere site. Desondanks kregen we enkele malen te maken met verstoringen van werk.nl. De verbeteringen leidden tot een iets hogere waardering van werkzoekenden en werkgevers voor de site. Werkgevers blijven kritisch over het gebruikersgemak van werk.nl. Het zoeken en vinden van kandidaten, de matches qua functie en gewenste regio en het ‘standaard’ UWV-cv zijn nog voor verbetering vatbaar.

Gedurende 2013 is gebleken dat UWV ook voor 2 andere risico’s verhoogde aandacht moet hebben:

  • Privacy en beveiliging binnen de informatiestromen Vanwege de overstap op online dienstverlening is het aantal klanten dat via internet met UWV communiceert sterk toegenomen. UWV onderzoekt periodiek de beveiliging van de DigiD-aansluitingen. Van de 13 tekortkomingen eind 2012 is het merendeel in 2013 verholpen.
  • Extra werk als gevolg van Participatiewet De invoering van de Participatiewet brengt een omvangrijke herbeoordelingoperatie van het zittende Wajongbestand met zich mee. Dit doet een behoorlijk beroep op onze schaarse capaciteit voor sociaal-medische beoordelingen. UWV is met het ministerie van SZW in gesprek over deze herbeoordelingen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

UWV breidt ondersteuning bij online dienstverlening uit

UWV breidt ondersteuning bij online dienstverlening uit Lees verder