Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

 20132012
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking11.00011.000
Van wie mensen met recht op Wajonguitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)6.6007.200
Van wie mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen4.400* 3.800
Mensen met recht op WAO-/WAZ- uitkering600 
Mensen met recht op WIA-uitkering2.400 
Mensen met recht op Ziektewetuitkering**1.400 
 2013
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking11.000
Van wie mensen met recht op Wajonguitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)6.600
Van wie mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheids-uitkeringen4.400
Mensen met recht op WAO-/WAZ- uitkering600
Mensen met recht op WIA-uitkering2.400
Mensen met recht op Ziektewetuitkering**1.400

Voor 2012 is alleen een totaalcijfer beschikbaar. 
** In 2012 en voorgaande jaren telden we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.Voor de Ziektewet gold dat in 2013 nog steeds. 

De economische crisis maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking extra moeilijk om een baan te vinden. Toch lukte dat 11.000 mensen uit deze groep, mede dankzij onze dienstverlening, evenveel als in 2012. Van hen waren 6.600 Wajonger, iets minder dan in 2012 toen 7.200 Wajongers een baan vonden.

Deze daling is een gevolg van de huidige krappe arbeidsmarkt; werkgevers zijn er minder toe geneigd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Naast dit conjuncturele effect speelt een rol dat we sinds 2012 een plaatsing pas meetellen wanneer deze aan bepaalde criteria voldoet. De Wajonger moet minimaal de helft van het in het participatieplan afgesproken aantal mogelijke arbeidsuren met arbeid vervullen of minimaal 20% van het minimumloon verdienen. Bovendien moeten we zeker weten dat er een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden is gesloten. Bij flexarbeid kan pas na die periode van 6 maanden worden vastgesteld of aan de telcriteria is voldaan. Een aanzienlijk deel van de in een kalenderjaar geregistreerde plaatsingen is dus het gevolg van re-integratie-inspanningen die UWV in een voorgaand kalenderjaar heeft ondernomen. Bij ruim 1.200 van de in 2013 geregistreerde plaatsingen is dit het geval. In 2012 betrof dit 2.200 plaatsingen.

We constateren met voldoening dat wij onze doelstelling hebben gehaald om in 2013 6.500 Wajongers te plaatsen. Voor 11.300 Wajongers van de 57.000 werkende Wajongers is loondispensatie ingezet.

Voor de WGA-klanten met arbeidsmogelijkheden staat werken in reguliere arbeid voorop. In 2013 hebben we 12.900 werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om dit doel te bereiken. De adviseur Werk en de arbeidsdeskundige van UWV houden in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk

Uitstroom naar werk

In 2013 vonden, ondanks de slechte economische situatie, 256.100 van onze klanten werk: 11.000 mensen met een arbeidsbeperking en 245.100 mensen die zich als werkzoekende hadden ingeschreven. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder