Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Leerwerkloketten 2014

Leerwerkloketten zijn gezamenlijke initiatieven van regionale partners op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Ze zijn gericht het op het versterken van de samenwerking tussen de instanties die betrokken zijn bij scholing en arbeidstoeleiding. Leerwerkloketten werven leerbanen, geven informatie en advies over leren en werken aan werknemers, werkzoekenden en werkgevers, brengen competenties in beeld, adviseren over de inzet van ervaringscertificaten (EVC) en begeleiden en monitoren bij EVC of scholingstrajecten. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

Voor 2013 tot en met 2015 heeft het ministerie van SZW opnieuw budget ter beschikking gesteld De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per leerwerkloket financieren. UWV draagt bij door medewerkers ter beschikking te stellen die competentietests kunnen afnemen. Richting werkgevers wordt intensief samengewerkt met de regionale werkgeversservicepunten.

In 32 van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn de bestuurlijke handtekeningen gezet onder de businessplannen voor de leerwerkloketten voor de periode 2013 tot en met 2015. 3 regio’s gaven aan dat het lastig zal worden om bestuurlijke samenwerking op het gebied van leren en werken te realiseren.

Met de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is in 2013 gewerkt aan de totstandkoming van een sectorplan. Dit plan beoogt om in 2014 voor 1.350 flexkrachten scholing en duurzame arbeidsplaatsen te verzorgen. Bij de uitvoering van dit sectorplan zijn 45 uitzendwerkgevers betrokken. UWV levert kandidaten en het leerwerkloket zorgt voor scholingsadviezen. Inmiddels zijn in alle regio's speedmeets georganiseerd en 84 kandidaten aan uitzendorganisaties voorgesteld. Hoewel er 2 kandidaten met een opleiding aan de slag zijn, is het nog niet duidelijk of de uitzendorganisaties erin slagen om alle kandidaten aan werk met een opleiding te helpen.

In 26 van de 35 actieplannen Jeugdwerkloosheid worden de leerwerkloketten benoemd als belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden op beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en de werving van stageplekken. In de tweede helft van 2014 inventariseert het landelijk programmateam of er ook daadwerkelijk wordt samengewerkt.

Alle leerwerkloketten bieden nu ook competentietests. Dat gebeurt standaard aan UWV-klanten en op basis van nadere afspraken ook aan WWB-klanten. In 2014 moet blijken welke resultaten hiermee kunnen worden bereikt.

Het leerwerkloket Utrecht heeft een praktische handelwijze ontwikkeld voor de financiering van arrangementen. Het leerwerkloket toetst in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een toolbox Waardering en Validering van het EVC-kenniscentrum, die als doel heeft te komen tot een meer systematische inzet van waarderings- en valideringsinstrumenten bij het zoeken naar werk.

In Friesland is het leerwerkloket de aanjager van het bondgenootschap Laaggeletterdheid, waarbij niet alleen wordt gekeken naar het diagnosticeren van taalmogelijkheden, maar ook naar het meer arbeidsmarkgerelateerd inzetten van instrumenten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

UWV en STOOF starten met uitvoering sectorplan uitzendbranche

UWV en STOOF starten met uitvoering sectorplan uitzendbranche Lees verder