Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Leerwerkloketten 2014

Leerwerkloketten zijn gezamenlijke initiatieven van regionale partners op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Ze zijn gericht het op het versterken van de samenwerking tussen de instanties die betrokken zijn bij scholing en arbeidstoeleiding. Leerwerkloketten werven leerbanen, geven informatie en advies over leren en werken aan werknemers, werkzoekenden en werkgevers, brengen competenties in beeld, adviseren over de inzet van ervaringscertificaten( EVC) en begeleiden en monitoren bij EVC of scholingstrajecten. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

Voor 2013 tot en met 2015 heeft het ministerie van SZW opnieuw budget ter beschikking gesteld. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per leerwerkloket financieren. UWV draagt bij door medewerkers beschikbaar te stellen voor het afnemen van competentietests. Er wordt intensief samengewerkt met de regionale werkgeversservicepunten.

In 32 van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn de bestuurlijke handtekeningen gezet onder de businessplannen voor de leerwerkloketten voor de periode 2013 tot en met 2015. 3 regio’s geven aan dat het lastig zal worden om bestuurlijke samenwerking op het gebied van leren en werken te realiseren.

Met de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is in 2013 gewerkt aan de totstandkoming van een sectorplan voor de uitzendbranche. STOOF heeft dit sectorplan in 2014 ingetrokken, maar in overleg met de partners in de uitzendbranche is een doorstart gemaakt zonder inzet van sectorgelden. Ook in dit nieuwe plan spelen de leerwerkloketten een grote rol. Bij de uitvoering van dit nieuwe STOOF-sectorplan zijn 40 uitzendwerkgevers betrokken. UWV levert kandidaten en het leerwerkloket zorgt voor scholingsadviezen. Inmiddels zijn in alle regio's speedmeets georganiseerd, per speedmeet worden 15 tot 30 geschikte kandidaten aan uitzendorganisaties voorgesteld. De uitzendbureaus verwachten dat ze met de versoepelde regels ook meer plaatsingen met scholing kunnen realiseren.

In 26 van de 35 actieplannen Jeugdwerkloosheid worden de leerwerkloketten benoemd als belangrijke partner op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden naar beroepsbegeleidende leerwegplekken (BBL) en voor de werving van stageplekken. In september 2014 hebben de leerwerkloketten meerdere bijeenkomsten georganiseerd om jongeren te attenderen op werk- en scholingskansen.

Het programma leerwerkloketten heeft in opdracht van het ministerie van OCW een toolbox Waardering en Validering van het EVC-kenniscentrum doorontwikkeld tot een werkproces voor de leerwerkloketten. De toolbox heeft als doel te komen tot een meer systematische inzet van waarderings- en valideringsinstrumenten. In de periode van juli tot en met oktober wordt dit nieuwe werkproces in de regio’s in gebruik genomen.

In Friesland is het leerwerkloket de aanjager van een ketenaanpak voor laaggeletterdheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het diagnosticeren van taalmogelijkheden, maar ook naar het meer arbeidsmarkgerelateerd inzetten van instrumenten. Deze aanpak wordt vanaf september 2014 landelijk geïntroduceerd in de leerwerkloketten.

Het landelijk programmateam Leren en Werken faciliteert de leerwerkloketten. In 2014 heeft het programmateam een aantal acties ondernomen om de uniformiteit en herkenbaarheid van de leerwerkloketten te vergroten en daarmee de transparantie verder te verbeteren.

  • Er is een format jaarplan ontwikkeld, waarin de leerwerkloketten per regio de strategische doelen, de activiteiten en de daaruit voortkomende resultaten kunnen opnemen. Het team kan de leerwerkloketten eventueel ondersteunen bij het invullen van de jaarplannen.
  • Er is voor de leerwerkloketten een dienstverleningsmodel voor werkzoekenden en werkenden ontwikkeld. Een model voor het dienstverleningsproces aan werkgevers is in ontwikkeling.
  • Er worden bijeenkomsten georganiseerd om telkens samen met enkele regio’s de eigen dienstverlening te bekijken en kennis uit te wisselen.
  • Op 17 november wordt voor projectleiders, adviseurs leren en werken en de partners van de loketten een dag georganiseerd over Leren en Werken.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitzendbranche en UWV verlengen afspraken over regionale samenwerking

Uitzendbranche en UWV verlengen afspraken over regionale samenwerking Lees verder