Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontsluiting werkzoekendenbestand 2014

Om de publiek-private samenwerking op regionaal niveau te bevorderen, is in 2013 het project ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’ gestart. Dit gezamenlijke project van de Programmaraad – een samenwerkingsverband van UWV, Cedris, VNG en Divosa – en uitzendkoepel ABU heeft tot doel meer werkzoekenden aan werk te helpen. Het ministerie van SZW heeft dit project omarmd. Elke arbeidsmarktregio heeft in september 2013 van het ministerie van SZW € 130.000 ontvangen als stimuleringsbudget om de publiek-private samenwerking vorm te geven, het werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk te maken en de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren. De registratie van WWB’ers in het UWV-systeem Sonar en het plaatsen van een goed cv van WWB’ers op werk.nl moeten verder bijdragen aan de transparantie op de arbeidsmarkt. Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben deelgenomen aan deze publiek-private samenwerking.

Het project heeft een stevige impuls gegeven aan de samenwerking met uitzendbureaus. Deze hebben in alle regio’s gemeenten geholpen de omslag te maken van een maatschappelijke insteek naar een focus op de behoeftes van werkgevers. Dit heeft er ook voor gezorgd dat vanuit werkgeversoptiek is gekeken naar de competenties en de selectie van werkzoekenden. Tijdens de looptijd van het project zijn 35 verschillende werkwijzen en samenwerkingsvormen ontwikkeld en toegepast, al naar gelang de regionale mogelijkheden. Deze verschillende regionale aanpakken zijn verwerkt in de interactieve pdf Het echte werk. Publiek-private samenwerking in 35 regio’s, die te vinden is op de site samenvoordeklant.nl van de Programmaraad. Het project is in maart 2014 afgerond. Ondanks de verslechterde economische situatie zijn gedurende de effectieve uitvoeringsperiode van 5 maanden ruim 2.700 kandidaten geplaatst en hebben ruim 13.000 kandidaten hun cv op werk.nl gepubliceerd. In juni is de eindrapportage opgeleverd aan de staatssecretaris van SZW. Conclusie is dat het project een bijdrage heeft geleverd aan een betere gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Er zijn werkwijzen, producten en diensten (door)ontwikkeld en is veel kennis overgedragen. Alle regio’s erkennen nu het nut en de noodzaak van publiek-private samenwerking.

Gebleken is dat 50% van de WWB’ers zich niet bij UWV inschrijft als werkzoekende. Sinds eind maart is via werk.nl een selfserviceportaal met gegevens over WWB-gerechtigden beschikbaar. De VNG heeft de gemeenten geïnformeerd over deze dienstverlening. Alle 403 gemeenten hebben in de beveiligde omgeving continu toegang op BSN-niveau tot in hun gemeente woonachtige WWB’ers die niet geregistreerd staan als werkzoekende. Hiermee kunnen gemeenten hun registratie op orde brengen. De gegevens zijn afkomstig uit de polisadministratie en getoetst aan de inschrijvingsgegevens in het klantvolgsysteem Sonar. De informatie wordt sinds eind maart tweemaandelijks geactualiseerd. UWV heeft een aparte servicedesk ingericht om vragen van gemeenten over het selfserviceportaal te beantwoorden. Momenteel hebben 103 gemeenten zich aangesloten op dit portaal. Het aantal niet ingeschreven WWB’ers is verminderd tot 40%.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitzendbranche en UWV verlengen afspraken over regionale samenwerking

Uitzendbranche en UWV verlengen afspraken over regionale samenwerking Lees verder