Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Rechtmatigheid aanbestedingen

UWV hanteert bij alle inkoop het strikt volgen van de regels van Europese aanbesteding als uitgangspunt. Elke afwijking van deze regel is door het betreffende bedrijfsonderdeel gemotiveerd voorgelegd aan de raad van bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat wij over 2013 een onrechtmatigheid aan inkopen hebben onderkend van € 60,7 miljoen, 0,2% van de totale lasten.

We hebben de volgende verbetermaatregelen getroffen:

 • Sinds 2014 meten we ook de rechtmatigheid van uitgaven voor een bedrag tussen de € 50.000 en € 200.000. Dit komt de betrouwbaarheid van de verslaglegging ten goede.
 • Bij aanbestedingen op het gebied van re-integratiediensten en voorzieningen gaat het veelal om productgroepen die voorheen niet werden aanbesteed, waarmee vaak veel geld is gemoeid en die een verhoogd risico met zich meebrengen. Sinds 2013 is de centrale afdeling Inkoop van het bedrijfsonderdeel Facilitair Bedrijf ook voor deze aanbestedingen verantwoordelijk. Deze afdeling heeft de opdracht alle extern ingekochte dienstverlening zowel doelmatig als rechtmatig te laten verlopen, en de beste dienstverlening tegen de beste commerciële condities te verwerven. Het vervangen van bestaande afspraken door nieuwe, rechtmatige aanbestedingen is een langdurig proces dat zeker tot in 2016 zal duren. Als eerste hebben we in 2013 de grootste en belangrijkste productgroepen aanbesteed, die een grote impact hebben op de dienstverlening van UWV aan de burger en waarmee het meeste geld gemoeid is. Het gaat dan bijvoorbeeld om re-integratiediensten voor mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering. Een aantal kleinere, voorheen niet aanbestede, productgroepen, zoals voorzieningen open vervoer, voorzieningen gesloten vervoer en orthopedisch schoeisel, worden in de komende periode aanbesteed.
 • Het project Babette heeft inmiddels tot een complete en foutloze contractenadministratie geleid, waarin ook de contracten op ICT-gebied zijn opgenomen. Het doel van project Babette was om grip te krijgen op en inzicht in het totale proces van bestellen tot betalen bij UWV, en om hierbinnen proactief en sturend te kunnen optreden. Er is nu 1 bestelsysteem. Dat voorkomt dubbele registratie, verlaagt de administratieve lasten en maakt besparingen mogelijk. Verder is een proces ingericht om vanuit de contractadministratie de aanbestedingsagenda vast te stellen, wat ons in staat stelt om aanbestedingen tijdig te starten. De sterk verbeterde contractadministratie biedt minder kans om buiten de bestaande contractleveranciers om te bestellen, wat de kans op onrechtmatigheid vermindert.
 • Onrechtmatige inkopen worden nu door het jaar heen gerapporteerd en gekwantificeerd, zodat de ontwikkelingen op verschillende momenten in het jaar kunnen worden gevolgd. Tot en met augustus 2014 onderkennen we de volgende ontwikkelingen op het gebied van onrechtmatigheid:
  • Het contract met de nieuwe leverancier van Kantoorautomatisering Werkplek en Netwerkdiensten (KWN) is in werking getreden. De overgangssituatie van de oude naar de nieuwe leverancier is echter complexer gebleken dan aanvankelijk voorzien, waardoor deze ook langer duurt. Hierdoor is er een aantal maanden sprake van 2 KWN-contracten naast elkaar en zal er later dan voorzien sprake zijn van een volledig rechtmatige situatie. Voor de nieuwe e-dienst Ontslag is een nieuwe applicatie nodig die aanbestedingsplichtig is. De tijd ontbreekt echter om deze nieuwe applicatie via een Europese aanbestedingsprocedure te verwerven. We hebben met het ministerie van SZW afgesproken dat we de applicatie daarom bij onze huidige ICT-leveranciers betrekken. De bouw is in maart 2014 gestart. De procedure zal per 1 juli 2015 beschikbaar zijn, maar nog niet volledig digitaal. De implementatie van de digitalisering zal op 1 januari 2016 volledig zijn afgerond. De onderhoudsfase is gedurende de gehele levensduur van de applicatie onrechtmatig.
  • UWV wordt geconfronteerd met meer bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetten dan voorzien. Het gaat vooral om bezwaren en beroepen tegen medische beslissingen. Als gevolg hiervan dreigen onacceptabele achterstanden te ontstaan. Het tijdelijk inhuren van onder andere bezwaar- en beroepsverzekeringsartsen is daarom niet te vermijden. 
  • In geval van dienstverlening waarvoor een (rechtmatig) contract ontbreekt, vindt doorlopend overleg plaats met het betreffende bedrijfsonderdeel. Ook in 2014 zijn aanbestedingsprocedures gestart die tot doel hebben om zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid te verhogen. Een voorbeeld hiervan is het aanbestedingstraject Gesloten Vervoer.
  • Op het gebied van leren en ontwikkelen wordt relatief veel besteld buiten de gecontracteerde partijen om. Inmiddels is het aanbestedingstraject Leren & Ontwikkelen gestart, dit zal naar verwachting in maart 2015 zijn afgerond.

De som van alle geïdentificeerde onrechtmatigheid bedraagt eind augustus 2014 circa € 40 miljoen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Financiële rechtmatigheid tot en met derde kwartaal verslagjaar 2014

Financiële rechtmatigheid tot en met derde kwartaal verslagjaar 2014

Het voorlopige percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over de eerste 3 kwartalen van het verslagjaar 2014 bedraagt 0,7%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten. In de tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillenden wetten weergegeven.

Lees verder