Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Risicobeheersing 2014

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning-en-controlcyclus. Hiervoor gebruiken we een aantal specifiek op risicomanagement geënte overleggen en instrumenten. Divisies en directies voeren periodiek assessments uit en nemen beheersmaatregelen om de risico’s weg te nemen of te reduceren. Maandelijks monitoren wij via het risicosignaleringsoverleg de actuele risico’s. Risicosignalen worden teruggelegd in de uitvoering en het effect van de genomen beheersmaatregelen wordt gevolgd in onze maandrapportage. Naast de periodieke sturing voeren wij externe reviews uit op de kritieke bedrijfsprocessen.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste risico’s in relatie tot het UWV-jaarplan 2014:

  • Aansluiten van de competenties van onze medewerkers op de snel veranderde dienstverlening. Wij hanteren een UWV-breed strategisch meerjarig personeels- en capaciteitsplan. Op basis hiervan wordt de capaciteitsbehoefte voor de korte en middellange termijn bepaald. Voor verzekeringsartsen hanteren wij een wervingsplan en een meerjarig doorlopend scholingsprogramma. De benodigde capaciteit voor arbeidsdeskundigen willen we op peil houden door huidige werknemers in andere functies tijdig om te scholen. Om het risico van een capaciteitstekort verder te beperken, zetten wij in op verhoging van de productiviteit (tijdens de opleiding) en het actief uitwisselen van werk en medewerkers over de districten heen.
  • Aanpassingen van wet- en regelgeving. De invoering van de Participatiewet zet druk op onze organisatie. Om de implementatie per 1 januari 2015 te kunnen garanderen is een planning met mijlpalen opgesteld. Een kritieke mijlpaal is tijdige helderheid over de vraag van gemeenten. Per arbeidsmarktregio maken wij afspraken over een integrale beoordeling. Ook de validatie van de loonwaardemethodiek verdient aandacht. Loonwaarde is de in geld uitgedrukte waarde van het werk dat iemand nog kan verrichten. UWV voert in samenwerking met gemeenten pilots uit waarbij de UWV-loonwaardemethodiek wordt toegepast op uitkeringsgerechtigden van de gemeenten. Bij de versnelde invoering van de Wet werk en zekerheid is de risicobeheersing vooral gericht op de tijdige implementatie van de ontslagmodule. Om de beoogde invoering per half 2015 te halen, zetten we in 2014 veel verandercapaciteit in. Over de extra financiële claim zijn SZW en UWV nog in gesprek.
  • Ontevreden klanten en uitval van klanten door online dienstverlening. De online dienstverlening doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten. In overleg met het ministerie van SZW heeft UWV een ruimere periode gecreëerd om klanten te laten wennen aan online dienstverlening. Zo wordt ‘Team werk.nl’ ingezet om werkzoekenden te ondersteunen bij het gebruik van de dienstverlening. Een evaluatie heeft geleid tot voortzetting van de gewenningsperiode in 2015.
  • Privacy en beveiliging van informatiestromen. UWV is een campagne gestart om zijn medewerkers bewuster te maken van de noodzaak om ook in een digitale omgeving veilig om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Verder onderzoekt UWV periodiek de beveiliging van de DigiD-aansluitingen. UWV participeert in een landelijk overleg met andere uitvoeringsorganisaties om beveiliging en privacy van informatie op een hoger niveau te brengen.
  • Druk op het geheel aan ICT-voorzieningen en de verandercapaciteit. De invoering van de Participatiewet en de (versnelde) invoering van de Wet werk en zekerheid leggen in 2014 een groot beslag op de releasecapaciteit. Naar verwachting kunnen wij via het programma Groot Onderhoud in 2014 een belangrijk deel van het achterstallig onderhoud wegwerken. Er is weinig absorptievermogen meer om nieuwe aanpassingen in 2014 op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te voeren.

Over de genoemde risico’s voert UWV nauw overleg met SZW. Waar nodig worden in gezamenlijk overleg prioriteiten gesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen